Mỳ Chay Lá Bồ Đề

Client: Bình Tây Food
Agency: 5th Avenue
Production House: Next Step Media
Director: LA Tùng Lâm

Ad: Trần Bình An
Dop: Lưu Phong-Manh Phạm
Producer: An Quốc

Gallery