Omomatic

Client: Uniliver Production House: Leefilm Post Production: Next Step Media Director: Giang Lee Dop: Nguyên Phương Camop: Phương Xù Product Manager: Quang Vân Vfx: Nam Neo Colorist: Bùi Quang Tiến Editor: Lê Lộc – Trương Tuấn

Gallery