Dermatix Ultra

  • Client: Công ty TNHH Thương mại và dược phẩm Sang 
  • Ph: Catsy
  • Post Production: Next Step Media
  • Director: Khương Vũ
  • Vfx: Nam Neo
  • Editor: Trương Tuấn
  • Colorist: Trương Tuấn